ADR 1.3-utbildning

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som han/hon saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. MSB utfärdar inga intyg till den här utbildningen.

Den här utbildningen delas in i 3 delar.

Allmän utbildning
Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.
Funktionsspecifik utbildning
Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.
Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.
Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.
Dokumentation
En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.
Repetition

MSB rekommenderar 2 år mellan utbildning då regelverket uppdateras vartannat år. De flesta utbildare tycker att 5 år räcker då den stora utbildningen gäller i fem år. Dokumentationskravet är också 5 år.